Kesyon yo Poze Souvan

Kesyon yo poze souvan

Kijan PACE diferan?

Plan Sèvis Sante Harbor pou moun ki aje (ESP) se yon plan medikal inik ki ofri yon ansanm sèvis konplè. ESP pran anchaj e li kowòdone swen medikal avèk pwòp pwofesyonèl jeryatrik li yo ki gide pa yon plan swen ki te devlope ak pèsonalize pou bezwen  moun yo. Nou bay Pifò swen medikal la nan yon Sant pratik lajounen ESP ansanm avèk transpòtasyon, oswa lè li nesesè lakay patisipan an.  ESP bay kontinwite swen ak sèvis medikal pou granmoun ki gen bezwen sante kwonik pandan lap kenbe endepandans yo lakay yo osi lontan ke posib.

Harbor Health ESP preferab pou granmoun ki frajil akoz swen medikal ak sipò sosyal yo kowòdone antyèman pa yon sèl ekip swen doktè ak pwofesyonèl sante. Ekip yo rankontre omwen de fwa pa ane avèk patisipan an ansanm avèk fanmi yo pou egzamine nenpòt chanjman nan eta sante yo epi adapte plan swen sante pou bezwen patisipan yo kap chanje. Preferans ak objektif patisipan nan sant devlopman  plan swen sante ak livrezon swen medikal.

Ki sèvis ki kouvri?

Tout sèvis medikal ak sipò ki gen nan Medicare ak Medicaid (MA Health) entegre nan Harbor Health ESP gen ladan;

 • Sant konplè Lajounen ki ofri swen tradisyonèl ak aktivite memwa sant swen lajounen anplis de sèvis enfimyè, doktè ak terapi okipasyonèl, transpòtasyon, manje nitrisyonèl, ak konsèy
 • Yon Jeryatrik ESP founi swen jeneral an kolaborasyon avèk Ekip Swen an, devlope yon plan swen ki montre bezwen ak preferans pou chak patisipan.
 • Medikaman sou preskripsyon, terapi ak vaksen.
 • Sante konpòtman ak sèvis sikyatrik.
 • Spesyalite medikal ki gen ladan odyoloji, dantis, doktè zye, podyat ak terapi fizik ak langaj.
 • Dènye swen anvan patisipan mouri
 • Swen lopital ak mezon retrèt, lè sa nesesè.
 • Lè sa nesesè, swen sante nan kay ak swen pèsonèl

 

Èske mwen bezwen chanje doktè m?

Wi, patisipan ta dwe planifye pou chanje doktè lè yo rantre nan pwogram nan. Baz fondamantal Harbor Health ESP se apwòch ekip la pou l bay swen pou bezwen yon patisipan.  Ekip swen an bay swen medikal konplè ki kowòdone ak adapte pou bezwen patisipan an.

Ekip swen an rankontre chak jou pou egzamine pwogrè patisipan e li kolabore pou reponn a enkyetid medikal ki ta soulve. Apwòch kolaboratif inik sa gen siksè sèlman lè yon patisipan resevwa tout swen yo nan modèl swen inik Health ESP.  Toutfwa, patisipan yo chanje doktè yo lè yo enskri nan yon pwogram PACE.

Modèl Harbor Health ESP a travay byen paske ekip sante a abitye avèk bezwen inik pasyan yo ansanm avèk moun kap bay swen  yo ki sipòte yo.

Èske Doktè Swen Prensipal mwen an fè pati de PACE?  Èske nenpòt nan spesyalis mwen yo patisipe?

Doktè swen primè nou yo pran swen sèlman pou patisipan ESP yo kidonk doktè ki pa nan rezo a pa patisipe nan pwogram lan.

 

Depi konbyen tan ESP te egziste?

Harbor Health ESP te kòmanse nan Avril 1996 nan ansyen Lekòl St Gregory, yon lokal ki pi piti nan Dorchester.  Lè nou te vin grandi twòp vit pou ansyen bilding lekòl la yo te jwenn yon nouvo lokal nan zòn Milton Dorchester, Mattapan.  Harbor health ESP se yon pwogram Harbor Health Services, Inc. e li se yon pwogram ki jwenn finansman Medicare ak Medicaid.

7 lòt pwogram PACE rejwenn Harbor Health ESP ap ofri sèvis nan Massachusetts.

Pou w jwenn plis enfòmasyon sou pwogram PACE la, klike la.

Avèk ki lopital ak spesyalis Harbor Health ESP gen kontra?

Harbor Health ESP gen kontra avèk lopital ak spesyalis yo nan zòn sèvis nou an. Wap jwenn disponib yon lis lopital ak founisè ke nou gen kontra nan zòn sèvis nou an nan (lyen pou founisè ki gen kontra yo).

Lè yo enskri patisipan yo dwe resevwa tout swen sante – ot ke sèvis ijans– jan li otorize pa Harbor Health ESP, oswa pou l responsab pèsonèlman ak antyèman pou tout depans pou sèvis ki pa otorize yo.    

Tanpri pale avèk yon spesyalis Enskripsyon osijè nenpòt kesyon ou ta ka genyen osijè relasyon ki egziste deja avèk founisè medikal yo ki andeyò rezo Harbor Health ESP.

Ki zòn sèvis ou?

Pou enskri nan pwogram lan yon patisipan dwe abite nan vil ki ananprè yo Avon, Boston, Braintree, Canton, Dedham, Holbrook, Milton, Norwood, Newton, Quincy, Randolph, Sharon, Stoughton, Weymouth.

Èske nou bay sèvis menajè oswa swen pèsonèl?

Lè sa nesesè, jan ekip swen an detèmine l, nou bay sèvis swen pèsonèl oswa menajè. Swen ke yo bay la oryante pou travay e jeneralman li pa apwopriye pou moun ki bezwen swen 24 èdtan pou rete nan kay ansekirite.

Èske tout moun ale nan Sant Lajounen an? Pandan konbyen jou nan semèn nan pifò patisipan yo ale?

Prezans nan Sant Lajounen Harbor Health varye selon patisipan an. Depannde bezwen patisipan yo e an kowòdinasyon avèk ekip swen an yo devlope yon plan prezans e yo egzamine l toutan. Nou gen patisipan ki vini nan sant lan chak jou,  gen lòt ki vini pou detwa jou nan yon semèn epitou gen lòt moun ki patisipe sèlman lè yo gen yon randevou medikal nan sant lajounen an.

Ki kote doktè ak manm ekip medikal la lokalize?

Ekip swen la lokalize nan Sant Lajounen Harbor Health ESP.  Patisipan yo ale nan Sant Lajounen an lè yo gen yon randevou medikal. Lè patisipan yo gen yon randevou ki pwograme avèk yon manm nan ekip swen an yo bay transpò ale retou. Pandan yo nan Sant Lajounen an patisipan yo benefisye de manje cho ak goute, aktivite ak sosyalizasyon.

Èske Harbor Health ESP se yon mezon retrèt?

Non, Harbor Health ESP se yon Sant gadri lajounen, Biwo Medikal, sèvis nan kay ak tout benefis medikal ki disponib grasa Medicare/Medicaid men nou pa yon mezon retrèt oswa etablisman enfimyè kalifye. Nou fè kontra avèk founisè sa yo pou asire ke patisipan nou yo gen aksè avèk menm nivo swen sa si sa nesesè. Lis etablisman ki kontakte yo lokalize isit la (lyen pou etablisman ki gen kontra yo)

 

E si mwen si deside ke mwen vle kite pwogram nan?

Pwogram Harbor Health ESP se yon pwogram volontè. Apre yo fin konplete pwosesis enskripsyon an patisipan yo ka chwazi pou rantre nan pwogram lan nan premye jou mwa a. Patisipan yo ka chwazi pou soti tou nan pwogram lan nan premye jou mwa.

 

 

Kimoun ki peye pou pwogram nan?

Harbor Health ESP se yon pwogram Medicare/Medicaid finanse. Patisipan yo ki pa kalifye pou Medicaid (MA Health) gen posibilite pou peye an prive. Spesyalis enskripsyon nou yo ka diskite avèk ou sou pwosesis enskripsyon an ak opsyon peman sa ki gen ladan soumèt yon aplikasyon pou Medicaid si sa nesesè.

 

Kijan pou enskri?

Harbor Health ESP gen yon ekip spesyalis enskripsyon kap ede w avèk pwosesis enskripsyon an. Wap jwenn yon apèsi sou pwosesis ki disponib  la.  Tanpri kontakte Harbor Health ESP pou w jwenn plis enfòmasyon. Kontakte Nou.

 

Kontak

1135 Morton St.
Mattapan, MA 02126
(617) 533.2400
espinfo@hhsi.us

Kalifikasyon.

Harbor ESP enskri moun aje ki gen pwoblèm sante ki anpeche yo viv avèk endepandans, kalifye yo pou  “Etablisman Swen Enfimyè,” jan li te detèmine pa Eta. Enskripsyon an volontè, sa ki pèmèt tou yon patisipan ka soti nan pwogram lan nan pwòp diskresyon yo.

 

Nou sèvi kominote yo nan Avon, Boston, Braintree, Brookline, Canton, Dedham, Milton, Newton, Norwood, Quincy, Randolph, Sharon, Stoughton oswa Weymouth

 • Gen 55-ane oswa plis
 • Reponn a yon kritè nivo Swen Etablisman Enfimyè; epi viv nan yon zòn sèvis òganizasyon
 • Anmezi pou viv ansekirite nan kominote a, avèk sipò sosyal adisyonèl ak medikal
 • Abite nan: Avon, Boston, Braintree, Brookline, Canton, Dedham, Milton, Newton, Norwood, Quincy, Randolph, Sharon, Stoughton oswa Weymouth

Depans.

Sèten moun itilize yon konbinezon pwoteksyon ki liste yo. Pou sila yo ki kalifye pou Medicaid, ka gen yon kopeman chak mwa akoz de kritè finansye.

_____________________________________________________________________________________________

 • Nou aksepte fòm peman ki annaprè yo:
 • Medicare
 • Medicaid
 • Peman Prive

Pa gen kopeman pou sèvis ESP yo.  Si kondisyon sante patisipan an chanje, peman prive (montan dediktib) ap rete menm jan.
Lè enskripsyon an patisipan yo dwe resevwa tout swen sante – ot ke sèvis ijans – jan li otorize pa Harbor Health ESP, oswa yo dwe responsab antyèman ak pèsonèlman pou depans sèvis ki pa otorize yo.

Yon spesyalis enskripsyon ka ede w avèk pwosesis kalifikasyon ak enskripsyon an.

Kontakte yon Spesyalis Enskripsyon

______________________________________________________________________________________________

 

Pwosesis Enskripsyon.

1 – Aprann

Aprann plis enfòmasyon sou pwogram nou an sou sibwèb nou an epi pale avèk ekip nou an.

Kontakte  Nou

2 – Vizit nan Kay

Yon espesyalis Enskripsyon ap fè yon vizit nan kay la. Pandan tan sa, yap kòmanse pwosesis aplikasyon  Medicaid la, si sa nesesè.

3 – Premye Vizit

Nap fè aranjman pou potansyèl patisipan yo vini nan sant ESP a pou yon egzamen fòmèl pa yon enfimyè oswa travayè sosyal. Egzaminasyon fòmèl la ap evalye si ou non moun nan kalifye kòm moun ki gen bezwen “Etablisman Swen Enfimyè.”  Yo mande manm fanmi yo pou patisipe nan vizit sa a. Pwosesis aplikasyon Medicaid la ka kòmanse pandan premye vizit la.

4 – Dezyèm Vizit

Yap pwograme yon dezyèm vizit pou potansyèl patisipan yo rankontre avèk ekip swen sante a (doktè, enfimyè, anplwaye reyabilitasyon, elatriye.)  Dezyèm vizit sa ap gen ladan tan pou obsève aktivite sant lajounen an. Fanmi an pa oblije patisipe.

5 – Apwobasyon

Eta a dwe apwouve egzaminasyon fòmèl la e ekip ESP a ap detèmine si ou non yon patisipan ap ansekirite nan kominote a.

6 – Finalize

Rankontre avèk yon reprezantan anwolman pou fè  “enskripsyon” pou pwogram nan. Enskripsyon pou pwogram lan ap kòmanse nan premye jou mwa ki vini apre a.

 

 

Kisa ki fè Pace Diferan?

Harbor Health ESP, yon modèl swen PACE se yon pwogram inik pou granmoun aje ki soufri maladi kwonik.  Yon ekip entèdisiplinè  kap bay Swen medikal nan Harbor Health ap kolabore chak jou nan Sant Lajounen Harbor Health ESP pou bay patisipan yo swen medikal efikas, kowòdone. Reyinyon chak jou nan Sant Lajounen an ap pèmèt klinisyen yo adrese kreyativman bezwen swen pou patisipan yo ak pou devlope ak mete sou pye Plan Swen pou adrese bezwen medikal inik pou patisipan nou yo.

Pifò sèvis swen sante yo asire pa Ekip Swen nou an nan Sant Lajounen Harbor Health ESP Day oswa nan konfò kay patisipan lè sa nesesè. Harbor Health ESP bay aksè pou sèvis 24 èdtan pa jou, sèt jou pa semèn, ak 365 jou nan yon ane.

 

Kisa ki kouvri?

Tout benefis Medicare ak Medicaid kouri okonplè, san kopeman, grasa Harbor Health ESP. Sèvis ki kouvri yo gen ladan:
Swen Enfimyè ak Swen Medikal Spesyalize, Prevantif, Primè
Swen Ospitalye ak Ijans
Sante Konpòtman ak Travay Sosyal
Terapi Fizik ak Okipasyonèl
Sèvis Nitrisyon
Swen Lajounen ak Swen nan kay
Transpòtasyon nan Sant Lajounen ak Randevou Medikal
Pwogram Jesyon Medsin ak Preskripsyon

Reyabilitasyon ak swen akoutèm ak alontèm
Swen nan kay swen pou dènye moman nan lavi pasyan an

Plan Sèvis Granmoun Harbor Health (ESP) se yon manm nan Pwogram Asosyasyon Nasyonal All-Inclusive Care for the Elderly (PACE)

Tout benefis Medicare ak Medicaid kouri okonplè, san kopeman, grasa Harbor Health ESP. Sèvis ki kouvri yo gen ladan:

 • Swen Enfimyè ak Swen Medikal Spesyalize, Prevantif, Primè
 • Swen Ospitalye ak Ijans
 • Sante Konpòtman ak Travay Sosyal
 • Terapi Fizik ak Okipasyonèl
 • Sèvis Nitrisyon
 • Swen Lajounen ak Swen nan kay
 • Transpòtasyon nan Sant Lajounen ak Randevou Medikal
 • Pwogram Jesyon Medsin ak Preskripsyon
 • Reyabilitasyon ak swen akoutèm ak alontèm
 • Swen nan kay ak swen pandan dènye moman nan lavi pasyan

Lè yo fin enskri patisipan yo dwe resevwa tout benefis swen sante– ot ke sèvis ijans– jan li otorize pa Harbor Health ESP, oswa pou l responsab pèsonèlman ak antyèman pou tout depans pou sèvis ki pa otorize yo.